Enllašos a la part central

A la part central d'una pàgina es poden posar enllaços a una URL externa, una pàgina del lloc web o a un document o imatge enmagatzemats dins un contingut. Cada enllaç pot tenir dues formes diferents:

 • Si l'enllaç no té cap imatge associada, escriurà el títol de l'enllaç
 • Si l'enllaç té una imatge associada, mostrarà la imatge i el títol de l'enllaç

Passes per crear enllaços a la part central de la pàgina

Les passes per incloure un menú d'aquest estil són:

 1. Crear continguts tipus UIB_LinkURL per a cada enllaç que es vulgui mostrar a la llista.
 2. Afegir el component PC_Links a la pàgina o node

Component PC_Links

Afegir el component

Per a incloure la llista d'enllaços a la pàgina o node s’ha de pitjar el botó dret del ratolí per a afegir un component. S'obrirà una finestra de diàleg a la qual s’escollirà el repositori UIB_NUCLI i mostrarà la llista de components que es poden afegir. En aquest cas serà PC_Links.

Una vegada seleccionat sortirà una finestra de diàleg com la de la següent il·lustració:

Propietats PC_Links 

Modificar el component

Per a poder modificar aquest component us haureu de situar sobre el component a la pàgina i amb el botó dret del ratolí sortirà un menú a on s’escollirà l’opció “Propietats”. També es pot modificar clicant damunt la icona que està a la dreta del nom (Edita les propietats del node)

Propietats

Per indicar els enllaços que s'han de mostrar es pot fer de dues maneres:

 • Títol, per indicar el títol de la llista d'enllaços
 • Títol visible:
  • Si: es posarà el títol del contingut seleccionat com a títol de la pàgina.
  • No: el títol del contingut no es mostrarà.
  • Si, no en la capça: es posarà el títol del contingut seleccionat però NO com títol de la pàgina, si no sobre el contingut.
 • Enllaços. Llista d'enllaços (continguts tipus UIB_LinkURL), que es volen mostrar a la capsa. Els enllaços se poden ordenar.
 • Continguts relacionats via UIB_Pagina. Permet indicar els continguts a mostrar a partir d'un contingut UIB_Pagina. És útil per compartir una llista de continguts entre diferents components.
 • Carpeta. Indica la carpeta a on hi ha els enllaços que es volen mostrar. És més senzill per indicar el que es vol mostrar però no es poden ordenar, es mostren amb l'ordre en que estan a la carpeta seleccionada.
 • Cerca recursiva. Indica si mirarà les subcarpetes de la carpeta inicial per visualitzar més enllaços.
 • Quantitat. Nombre d'enllaços que es volen mostrar
 • Orientació. Indica com se poden mostrar els enllaços:
  • Vertical
  • Horitzontal
  • Horitzontal sense títol (mostra les imatges en horitzontal sense el títol, aquest es mostra al posicionar el punter del ratolí sobre la imatge)
  • Lineal. Aquesta darrera opció no pinta les imatges, només els títols dels enllaços
 • Forma imatges. Permet visualitzar les imatges amb les mateixes dimensions i forma que té la imatge orginal, retallar en forma de cercle o en forma de quadrat.
 • Min. alçària. Alçada mínima del títol de l'enllaç.
 • Alt en píxels (rotatiu). Alçada en píxels.
 • Color. Obsolet (no s'utilitza en el disseny)

El resultat d'aquest component, configurat en orientació "Vertical", es mostra a la següent imatge.

 Enllaços presentats en mode Vertical

Els enllaços en orientació "Horitzontal" es veuran de la següent forma:

Enllaços presentats en Horitzontal

 

Els enllaços en orientació "Horitzontal sense títol" es visualitzaran com la següent imatge:

Enllaços presentats en Horitzontal sense títol 

Finalment, els enllaços en orientació "Lineal" es presentaran entre dues línees, com un text, el del títol del enllaç, un a continuació de l'altre. Aquest format és ideal per enllaços que tenen títols molt curts.

Enllaços presentats en mode Lineal

 

Llista d'enllaços a mostrar

Es poden posar enllaços de tres maneres diferents:

Afegir enllašos amb la propietat Enllašos

Per a afegir elements a la capça d'enllaços es clicarà sobre el camp Enllaços, i a la vegada sortirà una altra finestra en la qual apareixerà l’arbre de continguts per a explorar i seleccionar els continguts tipus UIB_LinkURL que es volen incloure a la llista.

Arbre de continguts al qual es pot escollir les URLs que formaran la llista d'elements dels accessos directes

Es trien tots els continguts tipus UIB_LinkURL que han de sortir a la llista d'enllaços. Sortirà la llista d’elements seleccionats amb la possibilitat de canviar l’ordre o eliminar-los. Una vegada que la llista està completa, es desarà l’acció, que tancarà la finestra i tornarà a la finestra de les propietats del component i els enllaços estaran creats.

Afegir una carpeta de contingut amb UIB_LinkURL

A la propietat “Carpeta” podem associar una carpeta amb continguts tipus UIB_LinkURL, dels  quals volem fer enllaços. Es miraran els que tenen la data de publicació i d’expiració adequada i es mostraran fins a un màxim equivalent al nombre indicat a la propietat “Quantitat”.

Afegir enllašos amb les propietats Enllašos i Carpeta de contingut

Si se trien un conjunt d'enllaços (UIB_LinkURL) mitjançant la propietat "Enllaços" i a més s'indica, mitjançant la propietat "Carpeta", una que contengui continguts dels tipus enllaços, aleshores es mostraran els enllaços inclosos a la llista a més dels de la carpeta, fins a un màxim indicat a la propietat "Quantitat".