Escoltar

Etiquetes i controls de formulari

Les etiquetes d'un formulari s'empren per indicar la informació que inclou cada control del mateix. Tot control de formulari (excepte els botons) ha d'estar identificat amb una etiqueta (element LABEL).

La Norma UNE diu que les etiquetes s'han d'associar explícitament amb els seus controls de formulari.

Al gestor de continguts, l'associació d'una etiqueta i el seu control se fa de forma implícita. Per fer-ho, basta aplicar els estils definits pels formularis "Fila unica" i "Etiqueta formulari". Això és:

  1. Es selecciona el text de l'etiqueta i el camp de formulari i es tria l'estil "Fila única".
  2. Es selecciona el text de l'etiqueta i es tria l'estil "Etiqueta formulari".

Aquestes accions li donen un aspecte visual homogeni.

La següent imatge mostra quins són els estils que s'han d'aplicar als controls de formulari i les seves etiquetes.

 Estils "Fila única" i "Etiqueta formulari" per fer formularis accessibles

 Associació d'etiquetes amb els seus controls

 Hi ha dues formes d'associar una etiqueta amb el seu camp de formulari:

  • Explícita: l'associació s'ha de fer mitjançant els atributs id (control) i for (etiqueta). Aquesta forma garanteix l'accessibilitat als elements del formulari.
  • Implícita: l'etiqueta està col·locada a la mateixa línia que el control o a la línia superior d'aquest.
    • Englobament: l'etiqueta conté el control.
    • Posicionament: l'etiqueta està immediatament abans del control.

 

Altres pàgines relacionades