Escoltar

UIB_Formulari

Per a poder crear un formulari, primer s’haurà de crear un contingut tipus formulari (UIB_FORM) tal i com s’explica a l’apartat Creació d’un nou contingut.

Els camps d'aquest tipus de contingut són:

 • Títol. Aquest camp és el títol que sortirà com a títol del formulari
 • Origen. Aquest camp es obligatori i és l'adreça que indica des d'on s'envia al correu electrònic que conté els resultats del formulari
 • Destí. Adreça de correu destinatària del formulari processat. Aquest camp també es obligatori.
 • Altres destinataris. Aquí hem de posar totes les adreces on s’ha d’enviar el correu amb el resultat del formulari, excepte la posada al camp 'Destí'.
  Si es vol que el destinatari del correu rebi una còpia del mateix, es pot utilitzar aquest camp per configurar-lo. S'ha de posar la mateixa adreça del camp "Destí" dues vegades separades per ";". Per exemple:

En cas que no es desitgin enviar correus electrònics, escriviu qualsevol cosa als dos camps anteriors, però és molt important que si s’activa l’opció d’enviar correu es posin dues adreces correctes als camps, ja que sinó donaria error i no s’enviarien els correus.
 • Assumpte: Títol de l'assumple amb el que s'envia el correu electrònic.
  Permet l'ús de variables de substitució dels valors dels camps informats en el formulari.
  P.ex: "Titol assumpte: %c_nom_curs%"  quan s'envii el resultat serà "Títol assumpte: Curs de programació"
 • Resultat: En aquest cas podem triar entre tres opcions:

Opcions Resultat

 • Formulari. Al camp 'Formulari' hi ha l'àrea de text on s’inclouen els camps del formulari, text, imatges i/o enllaços. Es pot veure com podem crear-lo a l'apartat de creació del formulari.
 • Configuració del formulari. En aquest camp s'especifica la configuració del formulari que s'empra per la validació automàtica del mateix. Aquesta validació es realitza abans d'enviar les dades, de forma que només s'enviaran els valors quan totes les validacions imposades al formulari es compleixin. Es pot veure com configurar el formulari a l'apartat de validació automàtica

                                  Camp de configuració del formulari

 • Destí Correcte. En cas que el formulari s’hagi emplenat de forma correcta, es pot associar una pàgina destí a la que anar després de pitjar el botó 'Envia', és a dir: en acabar d’emplenar el formulari s'adreçarà cap a una altra pàgina.
 • Format URL - camps entre %. Si està definida el resultat del formulari serà anar a la URL indicada i formada amb els valors dels camps indicats entre % % dins aquesta.
 • Camp origen correu: si no està buit, el valor del camp indicat en aquesta propietat, apareixerà com el "De | From" del correu electrònic que envia el formulari processat. Per exemple, si al formulari es té un camp amb el nom c_correu i s'omple el Camp origen correu amb c_correu, si el que emplena el formulari posa un valor a aquest camp, serà el que apareixerà al "From/De" del correu amb el resultat que rebrà l'adreça indicada al camp Destí.
 • Enviar còpia al camp origen: si està a "Sí" enviarà un correu electrònic a l'usuari, que ha informat en un "camp origen del correu", on el contingut del correu és el propi formulari que acaba d'enviar.
 • Formulari per imprimir ("BotoImprimir"). En el cas de que estigui aquesta opció seleccionada, es canvia el botó d'enviar per un altre amb l'etiqueta "Imprimeix per signar". Quan l'usuari clica sobre aquest botó actuarà segons el que s'ha indicat al camp Resultat i enviarà a imprimir el formulari.
 • Tipus de fitxers a pujar ("contentTypesFile"). Aquest camp s'utilitza quan es creen formularis als quals es pot adjuntar un arxiu. Serveix per indicar el tipus de documents que es poden adjuntar a aquest formulari.