Escoltar

Publicació dels nodes

Els nodes es poden publicar un a un o es pot seleccionar una llista de nodes a publicar. Per a publicar un node s’ha de clicar sobre el botó “Publica la pàgina” (Publish this page).

S’ha de tenir en compte que per publicar certa informació s’hauran de publicar tots els continguts als qual fa referència la pàgina a publicar. Per tant quan es publiqui una pàgina o un node de l’estructura apareixerà la llista d’elements necessaris (continguts i nodes) pendents de publicar per a poder publicar la pàgina desitjada.

També es poden publicar una llista de pàgines. Per a això s’ha de clicar sobre “Envia a publicar” (Submit to publish). Sortirà una llista de nodes i elements pendents de publicar, s'hauran de seleccionar marcant la casella de selecció que apareix a l’esquerra de cada node i s'haurà de clicar sobre el boto “Publica” (Publish).

També s’ofereix la possibilitat de posar un comentari a la publicació. Quant a la gestió de la llista a publicar, permet seleccionar tots els nodes, deseleccionar-los o bé cancel·lar l’acció.