Escoltar

Conceptes i Normativa

Què és l'accessibilitat web?

L'accessibilitat web es podria definir com a un accés universal al web, independentment del tipus de hardware, software, xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.

Amb aquesta idea d'accessibilitat va sorgir la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI, Web Accessibility Initiative). Aquesta Iniciativa és una activitat que realitza l'organisme W3C (World Wide Web Consortium) amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació de les persones amb discapacitats.

Per a què serveix?

Bàsicament, per intentar que la informació arribi a tots els usuaris de la xarxa sense cap impediment, independentment de les seves circumstàncies i dels dispositius que emprin per a accedir a aquesta informació. Amb aquesta idea, la informació es fa accessible tant per a una persona que tengui una discapacitat com per a una altra que estigui sota circumstàncies externes que dificultin l'accés a la informació (renous externs, pantalles amb visibilitat reduïda, xarxa lenta, etc.)

Com funciona?

La iniciativa WAI del W3C ha definit unes pautes d'accessibilitat al contingut a la web (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) que tenen com a funció guiar cap un disseny accessible de les pàgines, reduint les possibles barreres d'accés a la informació. Actualment, existeixen dues versions de les WCAG, la 1.0 i la 2.0.

Les WCAG 2.0 estan formades per 12 pautes dividides en 4 grans apartats (perceptible, operable, comprensible i robust) que donen solucions de disseny. Les pautes descriuen com fer pàgines web accessibles sense sacrificar el disseny, oferint la flexibilitat necessària perquè la informació sigui accessible sota diferents situacions. Cada pauta té un conjunt de punts de verificació que ajuden a la detecció de possibles errors. A cada punt se li assigna un dels tres nivells de prioritat establert per les pautes:

  • Prioritat 1: punts que s'han de complir. En cas contrari, certs grups d'usuari no podrien accedir a la informació del lloc web.
  • Prioritat 2: punts que s'haurien de complir. En cas contrari, certs grups d'usuari tendrien moltes dificultats per a accedir a la informació.
  • Prioritat 3: punts que es podrien complir. En cas contrari, alguns usuaris podrien tenir certes dificultats per a accedir a la informació.

En funció a aquests punts de verificació i les seves prioritats, s'estableixen els nivells de conformitat:

  • Nivell de Conformitat "A": s'assoleix quan s'assoleixen tots els punts de prioritat 1.
  • Nivell de Conformitat "AA": s'assoleix quan s'assoleixen tots els punts de prioritat 1 i 2.
  • Nivell de Conformitat "AAA": s'assoleix quan s'assoleixen tots els punts de prioritat 1, 2 i 3.

Quina és la normativa respecte a l'accessibilitat?

L’accés a la informació pública és un dret per a tothom que està regulat per l’Estat al Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre de 2007, en el qual s’indica que "La informació disponible en les pàgines d'Internet de les administracions públiques ha de ser accessible a les persones grans i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004". El 4 de juliol de 2012 es publicà una actualització de la Norma UNE, que anul·la i substitueix l'anterior normativa.

Aquesta nova Norma UNE 139803:2012 és equivalent a les WCAG 2.0, a diferència de l'anterior que modificava les prioritats d'algunes pautes. En tot cas, la Universitat, com a Administració Pública que és, ha d'assolir el nivell de conformitat AA segons la Norma UNE actual a les pàgines del seu lloc web.

L’actual disseny i les eines d’edició i publicació de la informació a la UIB faciliten el compliment d’aquesta Norma. En l'actualitat, des de l'Oficina Web de la Universitat, s'està fent feina per a assegurar el seu compliment fins al nivell d'accessibilitat exigit i per assolir l'adaptació a la nova normativa UNE 139803:2012; com a resultat d'aquesta feina, s'ha definit una Metodologia d'Avaluació de l'Accessibilitat web de la UIB.