Escoltar

Blog

En aquest apartat s'explicarà com es pot afegir un blog a una pàgina web del repositori com el que podeu veure a la pàgina de la Oficina Web.

Passes a seguir per a crear un blog

Les passes a seguir són:

 1. Crear l'estructura de contingut del blog que contendran les notícies.
 2. Crear les categories en les quals es vol classificar la pàgina.
 3. Relacionar les categories amb les notícies del blog.
 4. Afegir els components a la pàgina a on es vol mostrar el blog.

Estructura de contingut del blog

 1. Crear la carpeta que contindran les notícies de blog.
 2. Per a cada notícia del blog s'ha de crear un contigut tipus UIB_Pagina. Els camps que s'han emplenar són:
  • Títol. Aquest camp serveix per a posar el títol de la notícia.
  • Cos. Hi apareix un editor on es podrà introduir el contingut de la notícia que podrà contenir text, imatges, enllaços externs i enllaços interns.
  • Continguts relacionats. Aquest camp serveix per a relacionar una categoria de FAQ, que s'explica al següent apartat. Abans de relacionar les categories a la notícia s’ha de desar una primera versió del contingut.
  • Adjuntar fitxer. Adjuntar una imatge que apareixerà al costat de la notícia.

Categories del blog

Per categortizar el contingut del bloc:

 1. Crear un contingut tipus UIB_FAQ per cada categoria.
 2. Relacionar els continguts creats a l'apartat anterior amb la o les categories que es vulgui (continguts relacionats).

Components del blog

Els components que s'han d'afegir a les pàgines del blog són:

 • PC_Blog. Aquest component s'empra per muntar les pàgines del blog a la part central de la pàgina.
 • PC_Blog_Categories. S'afegirà a quest component per posar navegació amb etiquetes a la part dreta de la pàgina (opcional).
 • PC_Blog_Arxiu. També es pot posar un arxiu de notícies del blog per anys i mesos (opcional).

PC_Blog

Situar-se a la pàgina a on es vol posar el blog i afegir el PC_Blog:

Per a fer una llista de les notícies del blog a una pàgina s’ha de pitjar el botó dret del ratolí per a afegir un nou component. Sortirà una finestra de diàleg, a la qual s’escollirà el repositori UIB_NUCLI i sortirà la llista de components que es poden afegir. D’entre els components s’escollirà PC_Blog que és el component per a crear la llista de notícies del blog.

Apareixerà una finestra de diàleg a la qual s’hauran d’entrar els següents paràmetres:

 • Titol. Serà el títol de la pàgina amb la llista de notícies.
 • Títol visible. Indica si el títol del llistat serà visible o no.
 • Carpeta. Carpeta on estan les notícies que es volen llistar. Les notícies sortiran ordenades per data de publicació.
 • Llista de continguts. Permet indicar les notícies que es volen mostrar.
 • Continguts relacionats via UIB_Pagina. Permet indicar els continguts a mostrar a partir d'un contingut UIB_Pagina. És útil per compartir una llista de continguts entre diferents components.
 • Nombre elements. Nombre màxim de resums de notícies que es visualitzaran.
 • Visualització. Permet visualitzar les notícies per Títol, Títol-Cos i Imatge-Títol-Cos.
 • Pàgina de l´arxiu. S'hi indicarà la pàgina dins l'eina d'estructura de l’arxiu que conté les notícies.
 • Forma imatges. Permet visualitzar les imatges amb les mateixes dimensions i forma que té la imatge orginal, retallar en forma de cercle o en forma de quadrat.
 • Pàgina de l'arxiu: es pot associar una pàgina que contengui l'arxiu d'entrades (PC_Blog_Arxiu).
 • Pàgina del detall: si té una pàgina associada amb el component PC_Blog, obrirà el detall de la notícia a aquesta pàgina. Si no l'obrira dins la mateixa pàgina.

PC_Blog_Categories

Aquest component es pot afegir a la part dreta de la pàgina per afegir navegació per categories.

Les propietats que es poden configurar són:

 • Títol. Si aquest camp no està buit posarà el títol indicat abans de les categories.
 • Carpeta. S'hi associarà la carpeta que té els continguts UIB_Pagina que es mostren al blog.
 • Pàgina de detall amb PC_Blog. S'ha de posar la pàgina que conté el PC_Blog.

PC_Blog_Arxiu

Si interessa també es pot incloure un arxiu per mesos i anys. En aquest cas s'haurà d'afegir el component PC_Blog_Arxiu.

Les propietats que es poden configurar són:

 • Títol. Títol de l'apartat si escau.
 • Títol visible:
  • Si: es posarà el títol del contingut seleccionat com a títol de la pàgina.
  • No: el títol del contingut no es mostrarà.
  • Si, no en la capça: es posarà el títol del contingut seleccionat però NO com títol de la pàgina, si no sobre el contingut.
 • Carpeta. S'hi associarà la carpeta que té els continguts UIB_Pagina que es mostren al blog.
 • Pàgina del detall. S'ha de posar la pàgina que conté el PC_Blog.

 

Altres pàgines relacionades