Escoltar

Taula ordenable de fitxes de contacte

Es pot muntar una taula ordenable a partir d'un conjunt de fitxes de contacte de manera que cada membre de la taula té associat un formulari de contacte. Apart del formulari de contacte, també es pot configurar si es volen altres dades con són una imatge (fotografia), l'adreça de correu, l'extensió telefònica i la ubicació. Si el contacte té definida una adreça web, també es crearà un enllaç cap aquesta.

Per exemple:

Nom Correu electrònic Telèfon Ubicació
Antoni Miquel Reus antoni@uib.com 971 99 2456 Despatx 1 - Edfici UIB
Maria Torres Amengual maria@uib.com 971 99 2356 Despatx 2 - Edfici UIB
Vermell Groc Blau vermell@uib.com 971 99 3456 Despatx 3 - Edfici UIB

Component PC_Contacte_Taula

Les passes a seguir per construir una taula com la de l'exemple anterior són:

  1. A l'eina de continguts fer una carpeta i crear les fitxes de contacte (UIB_FitxaContacte) que han de formar part de la taula ordenable de contactes.
  2. A l'eina d'estructura, afegir el component PC_ContacteTaula a la pàgina a on es vol incloure la taula ordenable de contactes.

PC_ContacteTaula

Quan s'afegeix el component a la pàgina surt la finestra de propietats com la que ve a continuació:

Propietats de PC_Contacte_Taula

Les propietats d'aquest component són:

  • Carpeta: serveix per seleccionar la carpeta que conté les fitxes de contacte a mostrar.
  • Foto: per indicar si es vol o no mostrar la imatge enllaçada (com a fitxer adjunt a la fitxa de contacte).
  • Correu electrònic: per indicar si es vol o no mostrar l'adreça de correu.
  • Extensió: per indicar si es vol o no mostrar l'extensió telefònica.
  • Ubicació: per indicar si es vol o no mostrar a on està ubicat.

L'enllaç a la URL ( URL) es construirà si al contingut de la fitxa de contacte el camp URL no està buit.