Escoltar

Ressenya històrica

Aquest component permet visualitzar la informació cronològica per anys. És el component usat per mostrar la cronologia de la UIB:

Exemple de la cronologia de la UIB

Les passes a seguir per incloure aquesta funcionalitat són:

  1. Crear els continguts que es mostrarà a cada any.
  2. Afegir el component PC_Ressenya_Historica.

Crear els continguts

Amb l'eina de continguts s'ha de:

  1. Crear una carpeta que ubicarà la informació de cada any. El nom de la carpeta pot ser qualsevol.
  2. Dins la carpeta anterior, crear un UIB_PAGINA per cada any que es vulgui mostrar a la cronologia. El títol d'aquests continguts ha de ser l'any al qual fa referència ja que és el valor que sortirà dins la pàgina.

Nota: Per mantenir l'estructura de data-contingut que hi ha cronologia de la UIB s'empra una llista com a taula. En el cas de la cronologia de la UIB està amb l'estil "columnes 20/80".

Afegir el component PC_Ressenya_Historica

Dins l'eina d'estructura s'ha d'afegir el component PC_Ressenya_Historica i configurar les propietats del mateix. Aquestes són:

  • Títol: aquest camp serveix per posar un títol de la cronologia.
  • Títol visible: per indicar si es vol mostrar o no el títol anterior.
  • Carpeta: en aquest camp s'ha d'assignar la carpeta que s'ha creat amb l'eina de continguts (punt 1 apartat anterior).
  • Mida anys: els valors d'aquest camp són Normal i Petit; es refereix a la mida de la lletra que representa l'any en la barra de navegació.