Escoltar

Arxiu de notícies

Passes per crear-lo

Les passes per a crear un arxiu de notícies són:

 1. Crear l'estructura de carpetes i continguts necessaris amb l'eina de continguts
 2. Crear la pàgina que contendrà l'arxiu de notícies amb l'eina d'estructura. Aquesta pàgina també servirà per visualitzar una notícia en concret.

Explicació de les passes

Continguts tipus notícia

Per a poder gestionar les notícies tal i com s’ha explicat, primer s’haurà de crear un arbre de carpetes de continguts. Amb l’eina de continguts s’ha de crear una carpeta (amb el nom que triï l’usuari) a la qual s’arxivaran les notícies per any (AAAA) i mes (MM). Dins la carpeta de cada mes hi haurà la relació de notícies:

Exemple d'un arxiu de notícies

A l’apartat Plantilles de contingut, s'expliquen els diferents camps que formen les notícies.

Arxiu fotogràfic

Un dels camps del contingut tipus UIB_noticia és una llista de continguts relacionats. En aquest camp s'hi poden relacionar imatges pujades al servidor. La primera de totes serà la que surt al llistat de notícies i si n’hi ha més d’una, crearà un botó per a accedir a la galeria de fotografies.

Documents relacionats

Si dins el camp de continguts relacionats hi ha documents, aquests apareixeran en forma de llista al final del text de la notícia amb la icona del tipus de document, el títol i l’espai que ocupa.

Pàgines relacionades

També hi ha un camp on es poden relacionar pàgines internes. Sortiran com una llista de les pàgines relacionades amb les notícies.

Definició de l'estructura de notícies

Per a crear la pàgina amb l'arxiu de les notícies amb l’eina d’estructura s’ha de pitjar el botó dret del ratolí per a afegir un nou component a la part central de la pàgina. Sortirà una finestra de diàleg a la qual s’escollirà el repositori UIB_NUCLI i sortirà la llista de components que es poden afegir. D’entre els components s’escollirà PC_Noticia.

Sortirà una finestra de diàleg a la qual es demanarà:

 • Títol de l'arxiu. Títol de l’arxiu de notícies.
 • Títol de la galeria de fotos. Nom del botó que accedeix a la galeria fotogràfica de la notícia.
 • Títol superior de notícia. Títol de la notícia, global per a totes les notícies de l'arxiu, no per a cada notícia en particular (p.e. Nota informativa, Roda informativa ...).
 • Carpeta de les notícies. Carpeta que conté els continguts tipus notícia.
 • Notícia relacionada.Si s'omple aquest camp, la pàgina mostrarà la notícia indicada en aquest paràmetre.
 • Presenta imatge al llistat. Permet indicar si s'ha de presentar o no una imatge al resum de notícies del mes.
 • Forma imatges. Permet visualitzar les imatges amb les mateixes dimensions i forma que té la imatge orginal, retallar en forma de cercle o en forma de quadrat.
 • Preferències de les imatges. Fa referència a les imatges de la galeria fotogràfica. Per defecte, al detall de la notícia surt com a imatge la primera foto de la galeria fotogràfica. Aquesta configuració es pot canviar.
  • Oculta de plana. No surt cap imatge al detall de la notícia.
  • Oculta 1ª d'arxiu. La primera foto de la galeria de fotos no surt a la galeria.
  • Mostra 2ª a plana. La foto que surt al detall de la notícia és la segona de la galeria de fotos.
 • Presentació. Indica si l'arxiu es presentarà per any-mes, per any, per llistat dels darrers i també permet visualitzar les notícies per Títol, Títol-Cos i Imatge-Títol-Cos.
 • Títol visible. Permet indicar si es vol presentar o no el títol de l'arxiu i on s'ha de presentar (a la capsa de títol o fora).
 • Títol de Arxiu de Noticies. Títol de l’arxiu de notícies.
 • Filtre. Filtrar notícies per a diferents categories.

 

Resultat

L’estructura de notícies creada es presentarà de la següent manera. Es crea una pàgina amb un arxiu de notícies per any i mes.

 Arxiu de notícies


Quan es triï un mes s’anirà a una pàgina amb el resum de notícies del mes.

Llista de notícies d’un mes

I si es pitja sobre una d’elles es veurà el detall de la notícia. Cada pàgina de la notícia tendrà un títol comú a totes i dins la pàgina apareixerà el títol de la notícia, el subtítol, la localització, imatge, botó de la galeria de fotografies (si hi ha més d’una imatge relacionada), cos de la notícia, llista de documents relacionats i llista de pàgines relacionades.

Pàgina d’una notícia