Què he de fer per crear continguts accessibles?

En aquest apartat hi ha un resum de les pautes que s'han de seguir per crear continguts que siguin accessibles.

Imatges

 • Donar un text alternatiu breu i descriptiu de la imatge. Recomanació: el que es contaria de la imatge si es descriu en una conversa xerrada.
 • Si hi ha imatges amb moviment, aquest s'ha de poder aturar (bucle infinit) o ha de durar un màxim de 5 segons.
 • Les imatges han de contrastar (diferència de color i brillo entre el fons i el primer pla) suficientment.

Enllaços

 • Els enllaços han de tenir un text descriptiu, que s'entengui llegit fòra de context.
 • S'ha d'avisar a l'usuari si un enllaç obri una nova finestra.
 • Dos enllaços amb el mateix text dins una pàgina han d'apuntar al mateix recurs; és a dir, que si dos enllaços tenen el mateix text però apunten a recursos diferents, s'ha d'afegir qualque text al títol consultiu que els diferenciï.

Taules 

 • Emprar els estils institucionals (camps headers i estils) per crear les taules simples.
 • Donar un resum de les dades de la taula.
 • Si s'han de crear taules complexes, dividir-les per fer tantes taules simples com siguin necessàries.

Formularis

 • Associar les etiquetes amb els controls de formulari corresponent. Per aconseguir-ho:
  • Seleccionar l'etiqueta i el control i aplicar-li l'estil 'Fila única'.
  • Seleccionar l'etiqueta i aplicar-li l'estil 'Etiqueta formulari'.

Mapes d'imatges (imatge amb zones interactives)

 • Donar una alternativa textual pel mapa d'imatge.
 • Donar una alternativa textual per a cada una de les zones definides a la imatge.

Llistes i cites

 • Emprar les llistes de forma correcta: marcar tot el que sigui llista i no marcar allò que no ho sigui.
 • Emprar les cites de forma correcta: marcar tot el que sigui cita i no marcar allò que no ho sigui. Per marcar una cita, emprar l'estil 'Cita en línea'.

Consideracions generals

Altres aspectes que s'han de tenir en compte i que poden afectar a diferents elements són:

 • Si es dóna informació en color, donar una alternativa textual a la mateixa.
 • Les taules només s'empren per donar informació tabular.
 • Evitar moviments i parpellejos
  • El moviment ha de durar menys de 5 segons o bé l'usuari l'ha de poder aturar.
  • Un element pot parpellejar un màxim de 3 vegades per segon.
 • Emprar encapçalaments (Format) i dividir la informació en blocs manejables.
 • Emprar un llenguatge clar i senzill.
 • Si hi ha un text que canvia d'idioma, aquest canvi s'ha d'indicar. Per indicar el canvi, emprar els estils 'Català', 'Castellano', 'English', segons l'idioma del text. En cas que el text fos en un idioma diferent a aquest, contactar amb l'Oficina Web.