Escoltar

Moure continguts i/o carpetes

Una vegada creada l’estructura de continguts potser es vulgui reorganitzar en funció d’uns altres criteris. Per a fer-ho s’ha de seleccionar la “Info. del contingut” del contingut o carpeta que es vol moure i clicar sobre el botó “Mou contingut” (Move Content) a la barra de funcionalitats. Quan el cursor se situa sobre aquest botó apareix també el de moure més d’un contingut “Moure X continguts” (Move X Contents). Es clicarà sobre un o l’altre depenent del que es vulgui fer.

Si es clica sobre el primer s’obrirà una finestra per a indicar on es vol moure el contingut. Se seleccionarà el destí i es clicarà sobre el boto “Desa”.

Finestra de diàleg per indicar a on es vol moure l’element seleccionat

 

Amb l’opció de moure més d’un contingut, es permet seleccionar més d’un fitxer clicant sobre el botó “Afegeix” (Add) o bé arrossegant els continguts a la llista de continguts a moure.

Finestra de diàleg per indicar quins contingut es volen moure amb l’opció “Moure X continguts” (Move X Contents).

Per a esborrar un contingut de la llista a moure s'ha de clicar sobre la icona de la paperera que apareix a la esquerra del nom. Quan es tenguin tots els continguts que es volen moure a la llista, es clica sobre el botó “Següent” (Next) i demanarà la carpeta a la qual es volen moure els continguts.