Escoltar

Propietats del node

Si se selecciona l’opció de propietats del node es crea una nova finestra.

Propietats d’una pàgina


S'hi tendran en compte els camps següents:

  • Títol. Títol de la pàgina. Per defecte, el nom del node. Sortirà com a títol de la finestra del navegador
  • Títol del menú de navegació. És l’etiqueta que surt a la navegació i s’utilitza en enllaços que apunten a aquesta pàgina. Per defecte és el nom del node. És útil per a posar qualsevol caràcter al nom de la navegació, ja que com abans s’ha comentat el nom del node només pot contenir lletres de l’A a la Z i dígits (0-9)
  • Descripció. Una descripció de la pàgina
  • Número que serveix per ordenar. És un valor numèric per a ordenar la pàgina a l’estructura arbre de navegació. L’ordenació es fa en funció del valor que apareix a aquest camp. Si el valor és buit l’ordenació és alfabètica
  • Oculta de la navegació (Sí/No). Perquè la pàgina no surti com a element de la navegació. És el cas que es vol que un node sigui un contenidor de pàgines. Per exemple, si la navegació es fa amb el text de la pàgina, però no hi ha una opció de menú que hi vagi
  • Expandeix pàgina (Sí/No). Permet visualitzar la pàgina oberta quan la pàgina pare es mostra
  • Sense enllaç ("NoLink") (Sí/No). Indica que no tendrà enllaç a la navegació
  • Meta Informació ("MetaInfo"). Serveix per posar paraules clau per a poder fer cerques