Escoltar

Taules accessibles

Les taules serveixen per mostrar informació tabular, es a dir, informació estructurada en forma de files i columnes on cada cel·la té una relació amb altres cel·les de la seva mateixa fila i/o columna. Aquesta informació, que visualment s'aprecia molt fàcilment, s'ha de transmetre també als usuaris que accedeixin a la taula de forma no visual.

És per això que s'han d'identificar adequadament les cel·les de cada fila i/o columna i els encapçalaments de les taules. A més, s'ha de donar una descripció adequada del propòsit de la taula, és a dir, les dades que es representen a la mateixa.

Quan s'insereix una taula dins l'editor hi ha una sèrie de camps que permeten definir la informació de la taula:

  • Camp Headers: indica quin element de la taula serà la capçalera, la primera fila (taula en columnes), la primera columna (taula en files) o ambdós (taula en cel·les, és a dir, files i columnes).
  • Camp Estil: indica l'organització de la informació de la taula. Pot ser en columnes/columnes ordenades, en files o en cel·les.
  • Camp Títol: permet establir el títol de la taula. Ha de ser un valor curt i descriptiu del que representa la taula.
  • Camp Resum: permet posar un resum de les dades de la taula.

Taules simples

Per fer taules accessibles amb el gestor de continguts s'han d'emprar els estils institucionals definits per a les mateixes. Així, s'haurà de donar valors als camps  "Headers" i "Estil" de la finestra "Insert/Edit table". La taula següent indica els valors que s'han d'especificar als camps de les propietats de la taula en funció de la seva organització (files, columnes o cel·les).

També s'ha d'introduir un resum descriptiu del contingut de la taula.

Organització Headers Estil
Taules amb estil institucional
Columnes First Row Columnes / Columnes ordenades
Files First Column Files
Cel·les Both Cel·les

En el cas que es crei una taula sense aquests estils des de l'editor del CMS, aquesta no serà accessible, ja que no s'indica de cap forma quines són les capçaleres associades a cada cel·la de dades.

En resum, les passes per fer una taula accessible al CMS són:

  • Donar-li format institucional, establint els valors de Headers i Estil de la taula segons s'ha explicat anteriorment.
  • Definir un resum de la taula al camp corresponent.

Recomanacions

És aconsellable definir títols de les taules.

Taules complexes

Les taules complexes són aquelles que tenen més d'un nivell d'encapçalament de files o columnes. A les taules complexes s'han d'emprar marcadors per associar les cel·les de dades amb les cel·les d'encapçalament.

L'editor del gestor de continguts no permet associar directament a les taules complexes les cel·les amb els seus encapçalaments. En cas que sigui necessari emprar una taula complexa, s'ha de contactar amb l'Oficina Web per fer-la accessible.

 

Altres pàgines relacionades