Escoltar

Filtrat de taules

En cas de tenir una taula amb moltes files, es pot utilitzar aquest component que permet filtrar les files en base a un text de cerca.

Exemple

Les imatges següents mostren un exemple de la utilitat d'aquest component:

 Filtre taula exemple 1

Filtre taula exemple 2

Passes per incloure un filtre de taula

 1. Crear el contingut tipus UIB_Pagina que ha de contenir una taula. Damunt la taula, s'ha de pitjar el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció Propietats de la taula. A la propietat "Id" s'ha d'especificar un identificador de la taula.

  Propietats taula
 2. Afegir el component tipus PC_Filtre_Taula a la pàgina a on es vol incloure. Aquest component s'ha de col·locar per damunt del component UIB_Pagina que conté la taula a filtrar.

  Una vegada s'ha afegit el component es poden configurar les propietats del mateix:

  Propietats component

  Les propietats són:
  • Títol: títol del component.
  • Títol visible: camp per indicar si s'ha de mostrar o no el títol.
  • Id taula: és l'identificador que li hem donat a la taula.
  • Terme de cerca: text que apareixerà al requadre per fer la cerca. Si no s'especifica, apareix el text "Text a cercar".