Escoltar

Arxiu multimèdia

Aquesta funcionalitat permet visualitzar vídeos o reproduir sons des d'un servidor extern al CMS. És la que s'usa pel canalUIB per visualitzar els vídeos.

Per fer-ho és necessari:

 1. Tenir l'arxiu a algun servidor extern.
 2. Crear un contingut UIB_Multimedia pel vídeo o so que es vol reproduir.
 3. Afegir el component PC_Multimedia (els camps del component s'expliquen a continuació) al lloc a on es vol reproduir el vídeo o so.

PC_Multimedia

Les propietats que es poden configurar per aquest component són:

 • Video/Audio: enllaç al contingut tipus UIB_Multimedia que es vol posar.
 • Visualitza informació. Permet indicar la informació que es mostrarà juntament amb la reproducció del vídeo o del so:
  • Títol
  • Títol i autor
  • Tots els camps. Els camps que es mostraran són: títol, autor, productor, sinopsi, categories, idioma, data i durada.
  • Sense informació: només mostrarà la finestra de la reproducció
 • Amplada
 • Alçada
 • Estirar: si les proporcions de la finestra de visualització han de canviar per adaptar-se a les mesures indicades a les propietats anteriors (amplada i alçada).
 • AutoPlay: Si es vol que quan entri a la pàgina es faci un Play del vídeo/so directament.
 • Stream en directe: indica si el que es vol reproduir és un stream en directe o no.
 • Auto oculta el menú: indica si el menú apareix sempre sobre la finestra de visualització o només quan s'hi fa alguna acció.

 

Altres pàgines relacionades