Escoltar

Formulari processat

Aquest apartat explica com es poden crear formularis de manera que cada vegada que se n’omple un es processin i se n’enviïn les dades a:

  • una bústia de correu a l’adreça configurada,
  • a un contingut tipus UIB_FORM_RES dins el directori seleccionat de manera que després es puguin consultar a la pantalla o be exportar a fitxer en format cvs,
  • ambdós llocs.

A més, se poden definir restriccions damunt els valors dels camps que seran validats de forma automàtica abans de l'enviament del formulari.

Passes a seguir per crear formularis processats

Les passes a seguir són:

  1. Crear un contingut tipus UIB_FORM.
  2. Afegir un component tipus PC_Formulari a la pàgina a on es vulgui.
  3. Veure'n els resultats.

Utilitat per arxius CSV

Sovint es necessitarà ajuntar grups d'arxius CSV en una sola taula d'Excel, per això hi ha l'arxiu "importador_dades" que mitjançant l'execució de la macro MergeAllWorkbooks, permetrà fusionar tots els arxius CSV que hi hagi a una carpeta. Aquests arxius CSV han de ser els rebuts per correu des dels formularis processats.

Subapartats