Escoltar

Enviament per correu electrònic d'un contingut publicat

Aquesta funcionalitat permet enviar un contingut publicat per correu electrònic a un conjunt d'adreces de correu. Per exemple podríem tenir un sistema per enviar "notes informatives" que  a la vegada estan publicats al web en format d'arxiu de notícies.

La funcionalitat d'enviament per correu electrònic d'un contingut, es fa amb una tasca del CMS. La configuració inicial de la funcionalitat pot ser complexe, si teniu problemes no dubteu en contactar amb l'Oficina Web.

Les passes a seguir són:

Crear la carpeta emailing

El primer de tot que s'ha de fer es crear una carpeta amb el nom exacte "emailing" que serà la que contindrà els continguts de configuració de l'enviament de correus. Aquesta carpeta ha de penjar del node arrel de l'estructura de continguts del lloc web.

Crear les fitxes de contacte amb adreces de correus necessàries

Dins la carpeta emailing crearem els diferents continguts tipus UIB_fitxacontacte necessaris per l'enviament. Aquests són:

  • Origen: el nom d'aquests continguts ha de ser fromemail_<descripcio>. Podem definir totes les que volguem però a l'hora d'enviar el correu en seleccionarem una. Al menys n'hi ha d'haver una. Per exemple: fromemail_oficinaweb.
  • Adreça de resposta: aquesta és opcional. El nom d'aquests continguts ha de ser replyTo_<descripcio>. Per exemple: replyTo_oficinaweb.
  • Adreça dels destinataris: el nom ha de ser de la forma toemail_<descripcio>. Es poden definir les que volguem, en un mateix enviament hi pot haver més d'un destinatari. Per exemple: toemail_PAS o toemail_PDI.

Crear la plantilla del missatge

S'han de crear les plantilles del missatge del correu electrònic. És un contingut tipus UIB_pagina en el qual s'hi poden incloure tots els elements que permet aquest contingut: enllaços, estils de capçaleres, imatges,... Apart també es podran incloure els camps del contingut que es vol enviar (%%%<Nom_camp>%%%).

Per exemple si es volen introduir els camps d'una notícia, es posaria:

%%%Titol%%%
%%%Subtitol%%%
%%%Localitzacio%%%
%%%Cos%%%,

que faria que en el missatge final es mostràs el títol, subtítol, localització i cos de la notícia en el lloc d'aquest camp. En aquests camps se'ls pot donar format com si fos un text normal: capçalera, negreta, ...

Per saber els noms dels camps podeu consultar els continguts UIB_Pagina, UIB_Esdeveniments i UIB_Noticia.

Al menys hi ha d'haver una plantilla creada, encara que se'n poden tenir diferents per tipus diferents de missatge.

La plantilla s'ha de publicar.

Crear el contingut que es vol enviar per correu

El tipus de contingut que es pot enviar pot ser de tipus UIB_pagina, UIB_noticia o UIB_esdeveniment. Aquest contingut ha d'estar publicat per poder-ho enviar. També es pot emprar per posar dins l'estructura del lloc web. Per exemple si es vol usar per enviar notes informatives, la mateixa nota que s'envia per correu també podria estar dins un arxiu de notícies publicat al web.

Executar la tasca "Emailing d'un contingut"

Una vegada s'han creat i publicat els continguts implicats es pot enviar el correu executant la tasca. Per això s'ha de col·locar sobre de la carpeta que conté el contingut que es vol enviar i clicar sobre el botó Botó Executa Tasca de la barra de botons superior.
De la llista de tasques s'ha de seleccionar "Emailing d'un contingut". Sortirà una finestra de diàleg com la següent:

Enviament de correus

A la tasca s'ha de seleccionar:

  • El contingut que es vol enviar. Sortirà una llista de tots els continguts de la carpeta a on s'executa la tasca i es seleccionarà la que es vol enviar per correu
  • L'origen del correu. L'adreça que apareixerà com a origen del correu. Sortirà una llista desplegable amb tots els continguts tipus UIB_fitxacontacte que hi ha a la carpeta emailing que tenguin el nom que comença per fromemail.
  • L'adreça de correu que ha d'apàreixer com a destinatari de la resposta al correu enviat. Sortirà una llista desplegable a on la primera opció és "El mateix que l'origen" i la resta són tots els continguts tipus UIB_fitxacontacte que hi ha a la carpeta emailing que tenguin el nom que comença per replyTo.
  • La plantilla que es vol emprar per enviar el correu. Sortirà una llista desplegable amb tots els continguts tipus UIB_pagina que hi ha a la carpeta emailing.
  • Assumpte del correu. Cadena de text lliure per posar l'assumpte del missatge.
  • I els destinataris, n'hi pot haver més d'un. Posarà una llista amb tots els continguts tipus UIB_fitxacontacte que hi ha a la carpeta emailing que tenguin el nom que comença per toemail.