Escoltar

Lector de RSS

Per incloure les darreres entrades d’una font (feed) RSS, s'ha d'afegir el component PC_ReaderRSS a la pàgina a on es vol mostrar. Les propietats d'aquest component són:

  • URL: adreça des d'on es volen obtenir les dades.
  • Títol visible: si es vol mostrar o ocultar el títol.
  • Descripció visible:  si es vol mostrar o ocultar la descripció.
  • Nombre ítems: nombre d'elements a mostrar.
  • Imatge visible: serveix per indicar si s'ha de mostrar o no la imatge associada al canal RSS.