Escoltar

Cos del formulari

Aquest camp és el que serveix per definir el text i el camps que es mostraran al formulari.

Camps de formulari

Els camps de formulari que es poden afegir són els següents:

 • Casella de verificació. Casella de verificació Els camps que es demanen són el nom (que ha de començar per “c_”), el valor i si es vol que per defecte estigui o no seleccionat.
 • Botó d’opció. Botó d'opció Els camps que es demanen són el nom (que ha de començar per “c_”), el valor i si es vol que per defecte estigui o no seleccionat. Per crear una llista de botons excloents (que només n'hi hagi un que pugui estar seleccionat) és necessari que el nom de tots els botons de la llista tenguin el mateix nom.
 • Camp de text. Camp de text Els camps que es demanen són el nom del camp (que ha de començar per “c_”), el valor (serà la cadena que sortirà per defecte), l'amplada de caràcter (nombre màxim de caràcters que es visualitzaran), màxim de caràcters i tipus (text o contrasenya).
 • Àrea de text. Àrea de text Els camps que s’han d’introduir són el nom, el nombre de columnes i el nombre de files que s’han de visualitzar.
 • Camp de selecció. Camp de selecció Permet crear una llista d’opcions possibles. Els camps que el defineixen són el nom, la mida (nombre d’opcions visibles), si es permet o no múltiples seleccions i, per a cada opció, el text que apareixerà i el valor del mateix. Quan la llista està creada, les opcions es podran eliminar, modificar o moure-les dins la llista. També es pot seleccionar una opció per defecte. El camp 'Valor del camp' és automàtic i serà el de l’opció seleccionada.
No s'hi han de posar botons per a enviar i esborrar dades ja que es crearà automàticament en crear la pàgina.
El nom del camps ha de començar  per ‘c_’ per a poder ser processat, per exemple, el fieldtext de cognoms s’anomena ‘c_cognoms’.

Modificació dels camps de formulari

Per a modificar els camps creats al formulari, us heu de posar sobre el camp, pitjar el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció 'Propietats'.

Formularis per imprimir

És possible fer una variant del formulari perquè una vegada que l'usuari l'hagi emplenat es pugui imprimir per signar. Per això s'ha de activar l'opció Formulari per imprimir ("BotoImprimir") que està al final del contingut tipus UIB_FORM. També hi ha una sèrie de camps que es poden introduir al cos del formulari i serveixen per realitzar les següents accions:

 • %NOT_PRINTABLE_BEGIN%Aquí es posa text que no es vol imprimir, %NOT_PRINTABLE_END%, és a dir, el text que s'escrigui entre aquestes etiquetes només sortirà per pantalla.
 • %ONLY_PRINTABLE_BEGIN%Aquí es posa text que només es vol imprimir, %ONLY_PRINTABLE_END%, és a dir, el text que s'escrigui entre aquestes etiquetes només sortirà a la versió impresa.
 • %C_FORM_DATETIME%, mostra la data i hora en que s'ha enviat a imprimir el formulari.
 • %SET_LINEBLOCK%, afegeix un espai amb una línea.

Exemples

Podeu veure alguns exemples del funcionament d'aquest formulari a les sol·licituds dels serveis que ofereix l'Oficina web.

Estil dels formularis

Per donar estil a un formulari no s'han d'emprar taules ja que aquestes només s'utilitzen per mostrar dades en formar tabular. Per donar-li una aparença predeterminada s'han definit dos estils dins l'editor:

 • Fila única, que s'ha d'aplicar a cada paràgraf del formulari.
 • Etiqueta formulari, que s'ha d'aplicar al text que acompanya al control del formulari

Per aplicar-los de forma adequada s'ha de cumplir:

 1. L'etiqueta i el seu control o camp de formulari s'han de col·locar seguits, en un únic paràragraf.
 2. Per aplicar l'estil Fila única, s'ha de seleccionar tant l'etiqueta com el control de formulari.
 3. Per aplicar l'estil Etiqueta formulari, s'ha de seleccionar només l'etiqueta.

Camps ocults

Per a cada camp creat s'obtendrà al fitxer/correu la parella:

NOM: c_nomCamp
VALOR: valor introduit per l'usuari al camp c_nomCamp

Aquesta presentació pot embullar una mica, ja que el que realment interessa és el nom del camp (c_nomCamp) i el valor introduït per l'usuari.

Per obtenir això, es poden crear camps ocults i a l'hora d'enviar els resultats ho farà com a nomCamp i el valor introduït per l'usuari. La condició que ha de cumplir aquest camp ocult és que el seu nom ha de ser igual que el camp al que fa referència, pero en lloc de començar per "c_" ha de començar per "e_" i que el seu valor ha de ser descriptiu del camp al que fa referència (pot ser el mateix LABEL que el del camp).

Exemple:

A un formulari que se té un camp amb nom "c_nom" i un altre amb "c_cognoms" es rebrien els enviaments com:

NOM: c_nom
VALOR: valor del nom introduït per l'usuari
NOM: c_cognoms
VALOR: valor dels cognoms introduït per l'usuari

Si s'afegeixen els camps ocults "e_nom" i "e_cognoms", amb els valors Nom i Cognoms respectivament, es rebrien els enviaments com:

Nom: valor del nom introduït per l'usuari
Cognoms: valor dels cognoms introduït per l'usuari

Si es desitja, es poden posar camps ocults que tenguin com a nom ‘e_xxxxxxx’ on les x volen dir el nom del camp, es a dir: si es fes un camp ocult per al camp ‘c_cognoms’, el nom del camp ocult seria ‘e_cognoms’ i en valor seria cognoms, d’aquesta manera en el processat del resultat la capçalera de la taula s’anomena com a 'cognoms' i no com a 'c_cognoms'. Com a cas particular, totes les opcions del mateix checkbox han de tenir el mateix nom amb valors diferents.

Exemple Formulari

Ordre dels camps al resultat

També es pot aconseguir que els camps s'enviin en un ordre determinat, afegint nombres després del "c_". Per exemple, si se defineixen dos camps, c_nom i c_cognoms, en aquest ordre, el resultat s'ordenarà alfabèticament i se rebran primer les dades dels cognoms i després del nom. Si interessa que sigui al revés, se poden anomenar els camps com "c_01nom" i "c_02cognoms" i així arribarà primer el nom i després els cognoms.

Data del servidor com un camp

Si voleu tenir una columna amb la data en la qual es genera el resultat heu de posar dins el codi font del formulari un camp ocult com el següent:

<input type="hidden" value="DATETIME" name="c_SERVER_DATETIME" />