Escoltar

Llista de documents d'una carpeta

Aquest component permet llistar els documents que es troben dins una carpeta determinada, creant un enllaç per obrir el mateix. Si s’ha indicat una descripció pel document, es pintarà després de l’enllaç corresponent. A més, si un determinat document en té d'altres relacionats, crea una subllista amb els mateixos.

Els documents es llisten ordenats segons el seu camp de títol. Finalment, el component permet destacar els documents més recents de la carpeta. A la següent imatge es pot veure com quedaria:

Exemple: llista dels documents d'una carpeta

S’ha de tenir en compte:

 • Si un UIB_Document o un UIB_Imatge no tenen fitxer adjunt, s’inclourà a la llista però no es pintarà cap enllaç.
 • Si s’ha actualitzat el fitxer adjunt del UIB_Document/UIB_Imatge, no el marcarà com a nou fins que s’hagin actualitzat les seves dades (títol o descripció).
 • El procés no és recursiu.

Passes per incloure una llista de documents

Les passes a seguir per a incloure una llista de documents dins una pàgina del vostre lloc web són:

 1. A la pestanya de continguts, crear una carpeta amb continguts del tipus UIB_Document o UIB_Imatge. Per afegir documents a una carpeta es pot emprar la funcionalitat de Pujar Arxius.
 2. A la pestanya d'estructura, Afegir el component tipus PC_Llistat_Documents a la pàgina a on es vol incloure.

Propietats del component PC_LIistat_Documents

Propietats del component

 • Títol: defineix un títol per a la secció que crea aquest component.
 • Títol visible: indica si el títol ha d’estar visible o no.
 • Carpeta: ubicació dels documents a llistar.
 • Ordenació: permet indicar si es volen veure els documents en ordre ascendent (opció per defecte) o descendent.
 • Camp d'ordenació: els documents s'ordenen en funció del nom assignat al document o de la data en què s'ha publicat.
 • Destacar més recents: permet indicar si es volen destacar els documents més recents; en cas afirmatiu, s’inclourà al final del títol del document una imatge de nou que representarà aquest fet. Es considera que els documents més nous són aquells que s'han actualitzat la darrera setmana.
 • Mostrar mida fitxers: indica la mida del document a continuació del nom.
 • Mostrar data publicació: indica la data en què s'ha publicat el document.
 • Canvia per Id: permet canviar la carpeta de visualització de documents per pas de paràmetres a la pàgina - contentId

Exemples