Escoltar

Component PC_Agenda_Calendari

Propietats

El primer que s’ha de fer quan s’utilitza el component és configurar-ne les propietats, per tant, aquí es comenten tots els camps:

 • PaginaAgenda: aquest camp és una relació cap a un sitenode, la pàgina on es troba el component PC_Agenda_Llistat, que és on es mostra el llistat dels esdeveniments del dia passat per paràmetre i el detall de l’esdeveniment. 
 • Carpeta: aquí hem d’associar la carpeta de continguts on es troben els esdeveniments i les incidències que volem que apareguin a l’agenda. 
 • PaginaPrincipal: aquest camp només pot agafar els valors ‘Sí’ i ‘No’, i es refereix a si el component es troba a la pàgina principal. El que canvia és la capçalera de l’agenda:
  • PaginaPrincipal = ‘Si’
   Imatge Agenda Principal
  • PaginaPrincipal= ‘No’
   Imatge Agenda No Principal
 • TitolAgenda: aquí s'ha d’escriure el nom que volem que surti a la capçalera del calendari, es visualitza en cas que el camp PaginaPrincipal estigui a ‘Sí’ ja que, sinó, a la capçalera apareix com a títol la paraula ‘Avui’ que és un link cap al llistat d’esdeveniments de la data actual. 
 • Color: Aquest paràmetre només és per a indicar el color de la capçalera, es poden triar entre dos colors, vermell i blau. 
 • Mode: aquí s'ha d’indicar si es vol que el component actuï com a un calendari, o bé si es vol que mostri la llista d'esdeveniments
 • Quantitat: aquest paràmetre només afecta en cas que el component actuï en mode llistat, i indica el nombre màxim d’elements de la llista. 
 • mesEnrera: aquesta opció només repercuteix en cas que el mode sigui llistat, i s’utilitza en cas que els esdeveniments/incidències futures siguin menors a la quantitat especificada anteriorment, si es dóna aquest cas el que es fa és mostrar esdeveniments/incidències que ja han començat però que encara no han acabat, i el paràmetre mesEnrera assenyala fins a quants de mesos s'ha d'anar enrere per a obtenir aquests continguts.
 • Mostra esdeveniments. És una llista de selecció amb els valors:
  • Obert: mostrarà només els esdeveniments oberts.
  • Oberts i tancats: mostrarà els esdeveniments oberts i tancats des de la data indicada a la propietat mesEnrera.
 • Altres enllaços. Serveix per afegir més enllaços a la part inferior de la llista, per exemple un enllaç a les RSS.
 • Títol visible. Els valors possibles són:
  • Si: es posarà el títol del contingut seleccionat com a títol de la pàgina (dins el requadre sobre el contingut)
  • No: el títol del contingut no es mostrarà
  • Si, no en la capça: es posarà el títol del contingut seleccionat però NO com títol de la pàgina, si no sobre el contingut.

Mode Calendari

En el cas que el mode seleccionat sigui 'Calendari', si es troba a la pàgina principal es mostra el mes actual amb el títol que li hem assignat, en cas que es trobi a una pàgina interna, el títol és 'Avui' i es pot navegar per els diferents mesos i anys. En els dos casos, els dies que tenen esdeveniments/incidències associats estan en negreta i són clicables per poder veure la llista de tots els elements que comencen aquest dia. El dia actual es troba amb un fons més gris i el nombre en color blau. Se'n poden veure uns exemples a l’apartat anterior, on s’explica el paràmetre PaginaPrincipal.

Mode Llistat

Si el mode és 'Llistat', el que fa és mostrar una llista amb tants d’elements com el nombre especificat al paràmetre ‘Quantitat’. El component mostra tants d'esdeveniments com incidències. L’ordre de la llista és el següent:

 • Primer els esdeveniments/incidències que encara no han començat, on els primers són els més pròxims al dia d’avui
 • A continuació si la llista no està completa, es mostren els esdeveniments que han començat però no han acabat amb l’ordre que primer surten els que han començat més recentment
A la següent figura es pot veure un exemple del dia 21/10/2008:
Resultat Llistat