Escoltar

PC_Agenda_llistat

Aquest component pot funcionar en dos modes, depenent de si se li passa el paràmetre contentId amb valor o no. En aquest component només s’ha de configurar la carpeta d’on ha de treure els continguts a mostrar, i serà la mateixa carpeta que la que té associada PC_Agenda_Calendari.

Mode llistat d'elements

Si no es passa cap esdeveniment com a paràmetre, es mostra una llista dels esdeveniments que hi ha programats a una data determinada. És el comportament habitual quan es volen consultar els esdeviments d'un dia. A la següent figura es pot veure com quedaria:

Llista d'elements

S'ha de tenir present que si es vol mostrar el calendari per a poder navegar entre els esdeveniments s'ha d'afegir el component PC_Agenda_Calendari.

Mode element detallat

Quan se selecciona un esdeveniment, el calendari no es mostrarà i es visualitzarà el detall d'aquest, com es pot veure a continuació. Si un camp de l’esdeveniment o de la incidència està buit, no es mostrarà res d’aquest camp. En cas que es passi un contingut com a paràmetre, també tendrà el mateix comportament.

Element Detallat